Volvo BM Valmet 705 red
1:32

BM Volvo 350
1:43

Bolinder Munktell 230 1956
1:43