Same Iron 100
1:32

Same Virtus 120
1:32

Same 240 DT 1968
1:43

Same DA 30DT Trento (1956)
1:43

Same 360 DT 1963
1:43

Same Virtus 120