Komatsu D61EX
1:50

Komatsu WA 470/7
1:50

Komatsu PC210
1:50

Komatsu PC450 short boom with bucklet
1:50

Komatsu WA70
1:50

Komatsu CK25
1:50

Komatsu PC14R
1:50

Komatsu WA600
1:50

Komatsu HD605
1:50

Komatsu D155 AX
1:50

Komatsu PC450 long boom with demolition fork
1:50

Komatsu WB97S
1:50

Komatsu PC88
1:50

Komatsu PC210 hammer drill
1:50

Komatsu PC200LC - US version
1:50

Komatsu WA450-6 - US version
1:50

Komatsu PC400LC
1:50

Komatsu HM250 dumper
1:50

Komatsu HB205 Hybrid
1:50

Komatsu HB215 Hybrid
1:50

Komatsu PC400LC with short arm demolition Ltd Edition
1:50

Komatsu PC210 keyring

Komatsu D61EX keyring

Komatsu WH613 keyring

Komatsu WA470 keyring

Komatsu HD605 keyring

Komatsu PC200 LC keyring

Komatsu WA450 US version keyring

Komatsu PC205 Hybrid

Komatsu PC215 Hybrid